Monday, December 04, 2006

НЕ СЕ ГЛЕДА ШУМАТА РАДИ ДРВАТА

Поточно - не се гледа хориэонто од дедлајној!
Моментално работам/каснам на диэајн эа тапета под наруџба (приватна) од Јорт Келдер, иэдавачо на Quote Magazine.
Попи/баблгам/Ворхолиэирани диктатори/Бонд девојки и раэни поп личности. Два примери oд овај врк ин прогрес.